شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ امروز جمعه است اما غربتي عجيب در دل احساس ميكنم /خدايا بار گناهانم مرا به بند كشيده/خدايا يوسفم را گم كرده ام/در اين اشفته بازار انگار همه در بيابان گناه گم شده ايم..........من از اين غفلت خسته ام مهدي جان
چراغ جادو
منتظران و عاشقان گل
رتبه 0
0 برگزیده
132 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
منتظران و عاشقان گل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top